در این قسمت آثار فلسفی، تاریخ و سیاست را پیدا می‌کنید. کتاب‌های فلسفی نشر سنگ زیاد سخت‌خوان نیستند. اگر به فلسفه علاقه‌مند باشید، آن‌چه این‌جا پیدا می‌کنید حتماً برای‌تان جذاب است. تعدادی از آثار هم فلسفه‌ی توسعه‌ی فردی هستند. مثل ایکیگای، وابی سابی و پرسش‌های بزرگ زندگی.