تاریخ و سیاست همان طور که از نامش پیداست، مجموعه‌ای از آثار این حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد. کتاب‌هایی که به مسایل جامعه و بیش‌تر به تاریخ یا سیاست می‌پردازند.

تاریخ و سیاست